หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ตลิ่งชัน
 
 
พันธกิจ
 
  ๑. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  ๒. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้
  ๓. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
  ๔. กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  ๕. ส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันและบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
  ๖. ทะนุบำรุงรักษาแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
  ๗. นำองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริการจัดการที่ดี
  ๘. ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  ๙. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
  ๑. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง
  ๒. ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีความรู้ที่ก้าวไกล
  ๓. การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
  ๔. ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมสวยงามไม่เป็นมลพิษ
  ๕. ประชาชนมีสุขภาพ และอนามัยที่ดี
  ๖. อนุรักษ์วัฒนธรรม น้อมนำขนบธรรมเนียม ประเพณี
  ๗. องค์กรและบุคลากรของรัฐมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
  ๘. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ๙. เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ