หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสมอ พรมหนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
 
 
นายสมอ พรมหนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
สายด่วนนายก : 081-571-7865
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

วิสัยทัศน์ อบต.ตลิ่งชัน
" ประชาชนอยู่ดีมีสุข สาธารณสุขทันสมัย
ใส่ใจอนุรักษ์ประเพณี มีปรัชญาพอเพียง "
 
 
พันธกิจ
 
 
  บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้
  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
  กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  ส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันและบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
  ทะนุบำรุงรักษาแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
  นำองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริการจัดการที่ดี
  ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ
 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 
  ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง
  ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีความรู้ที่ก้าวไกล
  การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
  ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมสวยงามไม่เป็นมลพิษ
  ประชาชนมีสุขภาพ และอนามัยที่ดี
  อนุรักษ์วัฒนธรรม น้อมนำขนบธรรมเนียม ประเพณี
  องค์กรและบุคลากรของรัฐมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาการศึกษา
  การส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์
  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข
  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
   
แนวทางการพัฒนา
  การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่
ผู้ยากจน , ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  ส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการพัฒนา
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวันสำคัญ
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
  ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 081-851-7198 โทรสาร : 036-710-772 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10