คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงบริการด้านใดมากที่สุด
การชำระภาษี ( 18 )
11.76%
ถนน หนทาง ( 28 )
18.30%
ประปาในตำบล ( 60 )
39.22%
ไฟฟ้าในตำบล ( 37 )
24.18%
การสื่อสารในตำบล ( 5 )
3.27%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 5 )
3.27%