หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
     
  ๑. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
  ๒. พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
  ๓. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
  ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชน
  ๖. ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี
 
  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
     
  ๑. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
  ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 
  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
     
  ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
  ๒. พัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน
 
 
 
 
 

  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ค. 2554