หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
     
  ๑. การพัฒนาการศึกษา
  ๒. การส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
  ๓. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์
  ๔. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข
  ๕. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  ๖. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 
  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
  ๑. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
  ๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ยากจน , ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนด้านเศรษฐกิจ
  ๔. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ๕. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  ๖. ส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
  ๑. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๒. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๓. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
 
  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
  ๑. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
  ๒. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
  ๓. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๔. ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
 
 
 

  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ค. 2554