หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท 2562 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
พระราชบัญญัตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราช [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2