หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิ [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการควบคุมและป้องกันโ [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 84-4421 ข [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) เพื [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ส่วนที่ ๒ (๒) บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
มติที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
มติที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
มติที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
มติที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เ [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25 [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
สถิติผู้มาติดต่อราชการ อบต.ตลิ่งชัน รายงานผลการตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 9097 [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
  

วัดท่าเยี่ยม
วัดตลิ่งชัน


ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
พรมเช็ดเท้า
 


 
อบต.บ้านยาง [ 6 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหน้าพระลาน [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก คณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตำบ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ตลาดน้อย [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่างเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปะมา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อบต.หนองย่างเสือ [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ปากข้าวสาร การรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิจจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีถนนสา [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อบต.หนองย่างเสือ [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ชะอม บริการเบิกเงินประจำเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโรง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัด [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 


 
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า (4 ธ.ค. 2562)    อ่าน 4242  ตอบ 9  
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 531  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 577  ตอบ 0  
 
โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของ อปท. [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA  [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.เดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งวดที่ 5/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
บัญชีนวัตกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ส่งสื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ขอให้ อปท. สนับสนุนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในสถานศึกษาและชุมชน [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจ (INFO ระบบใหม่) สำหรับ อปท. [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจ (INFO ระบบใหม่) สำหรับจังหวัด/อำเภอ [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 LPA [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 55 
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 LPA [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 339 
     

 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สน.บถ. มท 0809.5/ว14  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล สน.บถ. มท 0809.5/ว12  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1922  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
     

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงบริการด้านใดมากที่สุด
  การชำระภาษี
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
  น้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 53 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 70 


โครงการ อตบ.ตลิ่งชัน บริการประชาชาเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบ [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 52 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ค. 2554