หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลตลิ่งชัน หรือบ้านตลิ่งชัน เป็นชื่อที่ได้รับการขนานนามตามพื้นที่และภูมิประเทศ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพราะว่าพระองค์เสด็จประพาส ทางน้ำตามลำน้ำต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงถึงกัน และปรากฏหลักฐานการทรงแวะเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านนี้คือก้อนหินขนาดใหญ่ใช้ประดับพลับพลาที่ชาวบ้านสร้างเพื่อรับเสด็จพระองค์ปรากฏอยู่ เพราะฉะนั้น หมู่บ้านหรือพื้นที่ดังกล่าวนี้จึงได้รับชื่อเรียกว่า “ตำบลตลิ่งชัน” ในตำบลนี้ยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีดอกบัวขึ้นอยู่เต็มสระน้ำ ชาวบ้านยังเรียกชื่ออีกอย่างว่า “บ้านหนองบัว” ตามที่รู้จักกันทั่วไป
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ซึ่งตำบล ตลิ่งชันระยะห่างจากอำเภอเมืองสระบุรีประมาณ ๗ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๒๖.๕๑๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๖,๕๗๒.๕๐ ไร่ มีถนนมิตรภาพผ่านพื้นที่ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น ๔,๕๙๐ คน ครัวเรือน จำนวน ๑,๘๔๐ ครัวเรือน

ชาย จำนวน ๒,๒๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๕

หญิง จำนวน ๒,๓๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๕
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๗๓ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตลิ่งชัน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน
 
 
  อาชีพส่วนมากมีอาชีพ  
    รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๖๓
    เกษตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘
    ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๙
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี  
 
 
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลตลิ่งชันแบ่งเป็น ๘ หมู่บ้าน ได้แก่
 
    บ้านท่าเยี่ยม ๒๔๘ ๒๓๒ ๔๘๐ ๒๗๙  
    บ้านกอกนาฝาย ๕๕ ๖๖ ๑๒๑ ๒๖  
    บ้านห้วยลี่ ๒๙๒ ๒๘๓ ๕๗๕ ๑๔๘  
    บ้านหนองบัว ๒๐๓ ๒๓๓ ๔๓๖ ๑๒๗  
    รวม ๒,๒๘๘ ๒,๓๐๒ ๔,๕๙๐ ๑,๘๔๐