นางสาวกัญญ์นลิน เอื้อธัชพันธ์
ปลัด อบต. ตลิ่งชัน


นางสาวสิราภรณ์ บุญน่วม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 
 


นายศุภวิทย์ เผ่าพงษ์
จนท.วิเคราะห์นโยบายฯนางจีราภา แจ่มศิริ
บุคลากรนางสาวรดาณัฐ แสงชาลี
นักพัฒนาชุมชนนายธนณัฐ วงศ์ทองคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายวรรณศักดิ์ นาคประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสุดเขตแดน เฉลิมศิริหล้า
นิติกรนางสุกัญญา รักมิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ