นางสาวกัญญ์นลิน เอื้อธัชพันธ์
ปลัด อบต. ตลิ่งชัน


นางสาวสิราภรณ์ บุญน่วม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 
 


นายศุภวิทย์ เผ่าพงษ์
จนท.วิเคราะห์นโยบายฯนางจีราภา แจ่มศิริ
บุคลากรนางสาวรดาณัฐ แสงชาลี
นักพัฒนาชุมชนนายธนณัฐ วงศ์ทองคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสุกัญญา รักมิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายอุทัย กลิ่นมณฑา
พนักงานสูบน้ำ (ถ่ายโอนฯ)นางธัญลักษณ์ จันเบ้า
ผู้ช่วยครู